หจก. ส.สหภัณฑ์ คอมเมอร์เชียล (2002)
193/19 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์. 081-622-2534, 081-833-4367 แฟกซ์. 034-973499
อีเมล. [email protected]